ОБЩИ УСЛОВИЯ

 за взаимоотношенията с крайните потребители на “Диана Нет”ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК:207548485, представлявано от Жулиета Ахмедова Господинова – Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к.”Златен Рог” бл.27 ет.15, предприятие уведомило Комисията за Регулиране на Съобщенията за намерението си да осъществява обществени електрони съобщения (чл.33,ал.1,т.1 от ЗЕС) с Уведомление от 24.10.2023г до КРС и предоставящо електрони съобщителни услуги : разпространение на радио- и телевизионни програми, услуги за пренос на данни и широколентов достъп до Интернет


РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения
1. С тези Общи условия към договора между
„Диана Нет” ООД наричано по-долу “ОПЕРАТОР” и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по посочените по-горе с Уведомления до КРС чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и услуги за пренос на данни и широколентов достъп до Интернет,наричана по-долу МРЕЖАТА.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях.
Доставчикът прави Общите условия публични за Потребителите. Потребителят при сключване на договор се запознава с общите условия и писмено със своя подпис декларира, че се е запознал и ги приема т.е се е съгласил с тях съгласно чл.16 ал.1 от ЗЗД. Потребителят при подписването на договора получава подписан от упълномощено лице на търговеца екземпляр от Общите условия. Получаването на ОУ се декларира от потребителя с негов подпис в специално изготвен журнал при търговеца.2.1. Общите условия се публикуват на страницата на ОПЕРАТОРА в интернет www.dtv.bg и влизат в след като оператора уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ , чрез телефонно обаждане, електронна поща или на адрес за кореспонденция.
3. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по своя инициатива или в следствие на промени в приложимото законодателство или препоръки на регулаторните органи на Република България.
4. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички дееспособни физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.
5. Контактите за връзка с ОПЕРАТОРА и предоставяне на информация са налични на сайта на
http://www.dtv.bg Адрес за кореспонденция гр. Ямбол,ж.к.”Златен рог” бл.27 ет.15


РАЗДЕЛ II
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА и необходимо техническо оборудване
6. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА:
6.1. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като основен пакет програми, предоставяни в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни и/или радиоприемници;
6.1.1. цифрови пакети;
6.2. достъп до Интернет – услуга, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават достъп до глобалната Интернет мрежа посредством компютър със или без кабелен модем, в зависимост от избраната технология;
6.3. Други услуги и и опции, посочени в индивидуалния договор.
7. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т.6 /т.6.1.-т.6.3./ със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставените услуги.
8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да закупи от ОПЕРАТОРА крайни устройства по пазарни цени с оповестени в договора и допълнителните споразумения към него условия или в ценовата листа.
9. ОПЕРАТОРЪТ има право да отдава под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛЯ при условия, оповестени в сключения договор и допълнителните споразумения към него или в ценовата листа. В този случай договорът може да бъде с минимален задължителен срок.
1
0. ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайно устройство за ползване при определени срокове и условия, посочени в договора и допълнителните споразумения към него. В този случай договорът може да бъде с минимален задължителен срок.
11. ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайно устройство за ползване срещу парична гаранция, чийто размер е установен в договора и допълнителните споразумения към него или в ценовата листа. В този случай договорът няма задължителен минимален срок.
1
2. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайното устройство в пълен комплект,

който в зависимост от типа на устройството включва:
12.1. при предоставяне на устройство цифров приемник:
12.1.1. приемник
12.1.2. дистанционно управление
12.1.3. кабел
12.1.4. 2 бр.батерии
12.1.5. кутия
1
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да ползва крайно устройство своя собственост. Устройството трябва да е съвместимо с мрежата на ОПЕРАТОРА, като съвместимостта се установява с подписването на констативен протокол след предварително извършен тест на оборудването в Технически офис на ОПЕРАТОРА.
1
4. Крайните устройства включват всички допълнителни устройства, необходими за предоставянето на услугите, извън телевизионни и радиоприемници. Едно крайно устройство може да се свърже към един-единствен абонатен контакт, доставяйки услуги само до този конкретен абонатен контакт. Използването на термина “крайно устройство” в настоящите Общи условия следва да се разбира в смисъла на “допълнително крайно устройство”, освен ако изрично не е упоменато друго.
1
5. За всички устройства, упоменати в т.12, ОПЕРАТОРЪТ осигурява 12 (дванадесет) месечен гаранционен срок, както и след гаранционно обслужване, освен в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ виновно причини тяхната повреда или унищожаване.
1
6. ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа или при промоционални условия, което оповестява предварително. Условията на ползване на услугата в този случай са предмет на индивидуален договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА като всеки потребител с действащ договор за услугата, който иска да се възползва от промоционалите условия или отстъпките сключва нов договор с ОПЕРАТОРА, освен ако в условията на промоцията не е упоменато друго.
17. Доколкото не следва друго от сключения с ПОТРЕБИТЕЛЯ писмен договор, предоставянето на услугата следва да започне до:
17.1. 5 (пет) работни дни от датата на плащане на цената за активиране на услугите по т.6 и от настоящите Общи условия при подаване на обикновена заявка;
17.2. 2 (два) работни дни при подаване на експресна заявка;
1
8. Качеството на предоставяната/-ите от страна на ОПЕРАТОРА услуга/-и се удостоверява/-т чрез тестове и/или посредством подписване на Констативен протокол, установяващ съответствието на услугата/-ите в качествено и количествено отношение с техните параметри, посочени в индивидуалния договор с всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Когато се подписва Констативен протокол, то това става след подписване на индивидуалния договор.
19. Предходната точка определя крайните далекосъобщителни устройства и техническите изисквания,определени от страните, като най-подходящи с оглед

ползването на предоставяната от ОПЕРАТОРА услуга/и след направените съответно тестове и измервания на преносната среда.
РАЗДЕЛ III
ДОГОВОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
2
0. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се смята за сключен от датата на подписването му,като срокът на договор започва да тече от датата на инсталиране и/или активиране на услугите. Инсталирането и/или активирането на услугите се удостоверява с подписване на констативен протокол между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Договорът влиза в сила в 7 дневен срок от сключването, освен ако абоната не заяви писменно, че желае договора да влезе в сила веднага.
2
1.Към договора се прилага списък с наименованията на телевизионните програми, включени в ценовия пакет.

21.1.При отпадане на телевизионна програма от списъка, потребителят има право да прекрати договора, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи едномесечно писмено предизвестие.
2
2.При сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена форма.
2
3. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция, както и преференциалните условия за потребителите по т. от Общите условия и документите, които тези лица следва да предоставят на ОПЕРАТОРА.
2
4. Срокът на ползване на услугата се указва в Договора, срочен договор се продължава само с изрично писмено съгласие на потребителя относно условията за продължаването му. При липса на съгласие, след изтичане срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. Потребителят има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.
2
5. Клиентът може да иска прекратяване на предоставянето на Услугата, без да обосновава причините за това, като подаде до ОПЕРАТОРА писмено предизвестие за прекратяване. ОПЕРАТОРА прекратява предоставянето на услугата в срок от 30 /трийсет/ дни от получаване на горепосоченото писмено предизвестие. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ прекрати договора, преди изтичането на първоначално уговорения между страните срок, ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща на ОПЕРАТОРА неустойка в размер на една месечна такса.
2
6. Изменение на условията по договорите се допуска при следните обстоятелства:
26.1. по взаимно съгласие;
26.2. при наличие на извънредни обстоятелства;

26.3. при промяна на съществуващото законодателство;
26.4. при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност;
27.Изменения на договорни условия се извършват с допълнителни писмени споразумения.
28. ОПЕРАТОРЪТ има право да спре достъпа до услугата и да прекрати договора едностранно без предизвестие в следните случаи:
28.1. при посочване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на неверни данни относно мястото на ползване на услугата и др;
28.2. при неплащане на дължимо възнаграждение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 15 календарни дни, след датата, в която е дължимо плащането, като това не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението му за плащане до датата на изключването му от кабелно- разпределителната мрежа на ОПЕРАТОРА.
28.3. при всяко неизпълнение на друго договорно задължение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора си с ОПЕРАТОРА с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, освен в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е сключил срочен договор, съгласно т. 25 от настоящите Общи условия.
3
0. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява при следните хипотези:
30.1. в сроковете, регламентирани в договора, или при взаимно съгласие, изразено в писмена форма от страните;
30.2. едностранно от всяка една от страните, след изтичане на първоначалния срок на договора, включително при сключен безсрочен договор, с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие;
30.3. при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение;
30.4. незабавно, при настъпване на форсмажорни обстоятелства;
30.5. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;
30.6. незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА в регистъра на КРС
3
1. Прекратен, поради неплащане на дължими суми от ПОТРЕБИТЕЛЯ договор може да бъде продължен при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплати всички дължими от него суми на ОПЕРАТОРА по начините и условията, които са посочени в договора и допълнителните споразумения към него.
3
2. С оглед предоставянето на услугата, ОПЕРАТОРЪТ има право да събира, обработва, използва и съхранява следните данни:
32.1. адрес на ползване на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
32.2. адрес за кореспонденция и телефони за контакти;
32.3. лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
33.4. данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ от документ за самоличност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е физическо лице;
32.5. данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включващи: Удостоверение за актуално състояние, ЕИК по БУЛСТАТ и Данъчен номер, Седалище на фирмата, идентификационни данни на МОЛ, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е юридическо лице;
32.6. пълномощно, в случаите, когато договорът не се сключва от управителя на юридическото лице или от титуляра по договор – физическо лице;
32.7. договор за наем или писмена декларация от страна на наемодателя за неговото съгласие за ползване на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите, когато услугата се предоставя в имот, който се ползва под наем от титуляра по договора;
3
3. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран, че част от данните, които предоставя или е предоставил, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. С влизане в сила на тези Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран, че ОПЕРАТОРЪТ може да събира и обработва, както и да предоставя тези лични данни, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, с оглед на предоставяне на фиксирани гласови услуги, например за целите на събиране на дължимите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми към ОПЕРАТОРА, както и за индивидуалното определяне на кредитния лимит и извършване на кредитна оценка на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ОПЕРАТОРА.
ОПЕРАТОРЪТ се задължава да обработва, използва и съхранява тези лични данни, гарантирайки тяхната конфиденциалност. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя личните си данни доброволно и дава съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по договора, ОПЕРАТОРЪТ да ги предоставя на компетентни държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и когато това е необходимо за реализиране правата и интересите на ОПЕРАТОРА, включително с цел събиране на неизплатени задължения по договора.
34. ОПЕРАТОРЪТ има право да не сключи договор с определено лице в следните случаи:
34.1. при непредоставяне от страна на лицето на данни, изисквани от ОПЕРАТОРА и необходими за сключването на договора;
34.2. при непредоставяне на ОПЕРАТОРА на поискан документ, удостоверяващ верността на посочените данни;
РАЗДЕЛ IV
Финансови Условия
3
5. Отчитането на сметките започва от датата на свързване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към кабелно- разпределителната мрежа на ОПЕРАТОРА и/или инсталиране на допълнително крайно устройство, ако такова е необходимо за ползване на услугите, което се удостоверява с подписването на приемо- предавателен протокол. Подписването на договора и/или приемо-предавателния протокол предполага, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че услугата е инсталирана, оборудването е поставено на място и услугата работи правилно.
3
6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ОПЕРАТОРА една или няколко от следните суми:
36.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договорът;
36.2. месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, които са избрани в договора;
36.3. такси за предоставено от ОПЕРАТОРА оборудване, съгласно конкретните условия, посочени в договора или в ценовата листа;
36.4. месечна абонаментна цена за допълнителен абонатен контакт съгласно актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА;
36.5. парична гаранция срещу предоставено от ОПЕРАТОРА за ползване от ПОТРЕБИТЕЛЯ оборудване;
36.6. цена за допълнителни разходи за свързване на абонатен контакт;
36.7. цена за допълнителни разходи за свързване на допълнителен абонатен контакт;
36.8. еднократна цена за активиране на допълнителна услуга или абонатен контакт;
36.9. еднократна такса за преместване ползването на услугата на нов адрес;
36.10. еднократна цена за всяка допълнителна настройка на телевизионния приемник.
37. Цената за свързване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА на един абонатен контакт, заплаща се при сключването на договора и не се връща при евентуалното му прекратяване. В тази такса не се включват евентуалните допълнителни разходи за свързване на абонатен контакт, отдалечен на повече от 3 (три) метра от инсталирания от ОПЕРАТОРА най-близък прилежащ кабел.
3
8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща месечните такси за ползване на услугата от 1 до 15 число на текущия месец. В случай на забавяне на плащането, ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати предоставянето на услугата на 16-то число на текущия месец, без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за това. ОПЕРАТОРЪТ възстановява услугата след извършване на плащането, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати и текущата месечна такса в пълен размер.
39. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (фактура, касова бележка) за получено плащане при всяка от използваните форми на разплащане.
40. Всички плащания се извършват:
40.1. в брой във всички офиси, обслужващи мрежата на ОПЕРАТОРА
40.2. по банков път, съгласно банкови детайли оповестени в договора
4
1. Плащането на задълженията ще се счита за извършено на датата на получаване на пълната сума, посочена в сметката на ПОТРЕБИТЕЛЯ или след заверяването с тази сума на банковата сметка на ОПЕРАТОРА. Частичните плащания не се считат за изпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
42. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги.
4
3. Ако услугата интернет, не бъде заплатена в срок до 15-то число на текущ месец, достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ се прекратява и той се изключва от мрежата на ОПЕРАТОРА, без това да освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от плащане на дължимата сума за текущия месец.
44. При несъгласие с промените ., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изпрати в срок до 7 (седем) дни след оповестяване на промените писмено предизвестие за прекратяване на договора като заплаща на ОПЕРАТОРА всички дължими суми и неустойки (при срочни договори) към момента на прекратяването на договора.
45. Ако до изтичането на срока, посочен в т.44, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпрати предизвестие до ОПЕРАТОРА, промяната влиза в сила автоматично спрямо неговия договор.
46. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да премести ползването на услугата на нов адрес, това е допустимо само със съгласието на ОПЕРАТОРА като ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи такса за преместване съгласно т.36.9 Ако адресът на преместване е извън мрежата на ОПЕРАТОРА, договорът се прекратява, при установените в него и допълнителните споразумения към него условия и срокове като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на ОПЕРАТОРА всички дължими суми към момента на прекратяване на договора, както и неустойките в случаите на сключен срочен договор.
47. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени, съгласно действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА.
48. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати временно ползването на услугата за период не по-малък от 1 (един) месец и не по-често от 3 (три) пъти годишно с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие – заявка до ОПЕРАТОРА, освен в случаите на срочен договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща всички задължения до момента на влизане в сила на заявката. Временно прекратяване не е възможно при сключен срочен договор.
49. При предсрочно прекратяване на договор със задължителен минимален срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на една месечна такса.
5
0. Във всички случаи на прекратяване на договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи всички месечни абонаментни такси до датата на неговото прекратяване независимо дали е използвал услугата или не.
5
1. В случаите на повредено оборудване по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато то е собственост на ОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща стойността на оборудването съгласно актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА или сключения индивидуален договор.
РАЗДЕЛ V
Права на ОПЕРАТОРА
5
2. ОПЕРАТОРЪТ има право:
52.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия;
52.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете, определени в Раздел IV на тези Общи условия;
52.3. да дава писмено или чрез електронна поща или по друг аудио-визуален начин указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;
52.4. да продава, дава под наем, предоставя за ползване и на разсрочено плащане срещу заплащане както и без заплащане на суми (в случаи на промоция) крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства, освен в случаите на виновно поведение или неизпълнение на задължения по договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
52.5. да прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на неплащане на цените по т.28.2 в срокoвете, определени в договора и настоящите Общи условия като ОПЕРАТОРЪТ има право да търси дължимите му се суми с всички съдебни и извънсъдебни средства. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си;
52.6. да променя ценовата си листа за услугите при промени на пазарната конюнктура и/или на нормативната уредба на Република България.
52.7. да получава неустойките, предвидени в настоящите Общи условия, договора и допълнителните споразумения към него;
52.8. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и надстройки на МРЕЖАТА;
52.9. в предварително уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време, на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;
52.10. на собственост върху крайното устройство, предоставено на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на собственост върху устройството до момента на заплащане на последната вноска;
52.11. да задържи паричната гаранция или да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ неустойка в размер стойността на крайното устройство и ценовата листа на ОПЕРАТОРА във всички случаи на виновна повреда или унищожаване на крайното устройство от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато устройството е собственост на ОПЕРАТОРА;
52.12. да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ връщане на крайното устройство при прекратяване на договора, във всички случаи, когато устройството е собственост на ОПЕРАТОРА.
52.13. да ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати договора, в случай че, се докаже, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ препродава услуги или предоставя услуги на трети лица, несъгласувани с ОПЕРАТОРА.

52.14.Във всички случаи Доставчикът не отговаря за вреди, причинени на крайни устройства на Абоната, пряко или косвено, от използването на информационни ресурси и софтуер или действия на трети лица, както и в следствие на природни бедствия /наводнения, гръмотевични бури, земетресения, пожари, токови удари и други./

При наличие на лоши метеорологични условия или природни бедствия/наводнения, гръмотевични бури, земетресения, пожари, токови удари и други/ е възможно временно влошаване на качеството или прекъсване на някои от предоставяните електронни услуги.


РАЗДЕЛ VI
Задължения на ОПЕРАТОРА
5
3. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
53.1. да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти, като спазва изискванията за качество на услугите и качество на обслужване, правилата и техническите изисквания за безопасност, като за целта се задължава:
53.1.1. да използва само изправни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове
53.1.2.да не изменя техническите характеристики на използваните съобщителни устройства
53.1.3. да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че и при нормална работа и в условията на неизправност да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, проверяващите и населението
53.2. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност, като си запазва правото да предлага търговска отстъпка, при условията на настоящите ОУ;
53.3. да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ писмено, чрез електронната поща или по друг подходящ начин за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактичн прегледи, ремонти, развитие на мрежата или изменения в разположението на програмите по честотно разпределените канали в МРЕЖАТА, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 3 (три) дни преди ефективното й прекъсване;
53.3. да съхранява цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в продължение на 6 (шест) месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане от негова страна, разпечатка от тези разплащания;
53.4. да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в предвидените в настоящите Общи Условия срокове.
53.5. да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най- кратък срок, след отпадане на причините.
53.6.да отстранява възникнали повреди в мрежата при нормални условия на работа в срок от 72 (седемдесет и два) часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено,по телефона и/или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването и от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица.
53.7.да оповести адрес и/или телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване,причина и време за тяхното отстраняване.
53.8. да уведомява писмено или аудио- визуално във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната
53.9.да предоставя информация ,свързана с използването на електронни съобщителни мрежи и услуги за извършване на незаконни дейности или за разпространение на вредно съдържание и със средствата за защита срещу рискове за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни във връзка с предоставяната от предприятието услуга.
53.10. да предоставя на оповестен телефон и интернет страницата (http://www.dtv.bg) на ОПЕРАТОРА информация и справки за условията и реда за ползване на предоставените услуги.
53.11. да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете предвидени в раздел III от тези общи условия.
53.12. да разглежда и взема становище по молби,жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаване.

53.13. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.
53.14. да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XV от закона за Електронните съобщения (ЗЕС)
53.15. да предоставя безплатно, освен в случаите на писмен отказ, на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, детайлизирана сметка за ползваните услуги на електронен носител за предходния месец, включваща най- малко информацията по чл. 260,ал.3 от ЗЕС.
53.16. да предоставя безплатно на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ копие от общите условия във всеки свой офис.
53.17.ОПЕРАТОРЪТ уведомява крайните ПОТРЕБИТЕЛИ не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.
53.18.да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария,злополука или тревога.
53.19. да спазва минимален срок от 3 (три) месечен срок, в който запазва разположението и/или разпространението на програмите по честотно разпределените канали в мрежата, освен в случаите,когато това се налага по технически или икономически причини или поради прекратяване на договорите за разпространение на съответните програми преди изтичане на три месечен срок.
5
4. При забава на инсталиране и/или активирането на услугите съгласно т.6 от настоящите общи условия, която е по вина на ОПЕРАТОРА, същия приспада съответната на периода на закъснението дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец. При техническа невъзможност да се предостави услугата, внесените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми подлежат на възстановяване.
55. задължението на ОПЕРАТОРА по т.54 отпада в случаите,когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е осигурил дължимия достъп до помещението, в което ще се ползва услугата.
56. За неотстранени повреди в мрежата и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 3 (три) дни през един календарен месец ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите.
57. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за качеството на услугата, освен ако причината не е в мрежата.
РАЗДЕЛ VII
Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
58.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право:
58.1. да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА съгласно утвърдена и оповестена процедура за включване от страна на ОПЕРАТОРА;
58.2. да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;
58.3. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на писмено предизвестие до и съгласието на ОПЕРАТОРА в сроковете, посочени в договора, с изключение на случаите на срочен договор;
58.4. да прекратят временно ползването на услуги по свое желание за период не по-малък от 1 (един) месец след подаване на предизвестие до ОПЕРАТОРА съгласно т., освен в случаите на сключен срочен договор;
58.5. да поискат възстановяване на достъпа до прекратената услуга след изплащане на задълженията си към ОПЕРАТОРА;
58.6.да уведомят ОПЕРАТОРА за проблеми, свързани с ползването на услугите. Уведомлението по тази точка задължително съдържа следната минимална информация- име на потребителя; точен адрес на мястото на констатиране на проблема и телефон за контакт /по възможност мобилен телефон/
58.7. да искат информация и справки по телефона, съгласно тези общи условия
58.8. да подават молби,жалби и предложения и да получават отговори в срока по тези общи условия.
58.9. да прекратят ползването на услугите по свое желание след подаване на 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА. При прекратяване на договор със задължителен минимален срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща и дължимите неустойки в размер на една месечна такса.
58.10. да прекратят договора си за услугата в рамките на 7 (седем) календарни дни от датата на инсталиране и/или първоначално активиране на услугата в случай че не са доволни от предлаганото качество.
58.11. да поискат възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си към ОПЕРАТОРА.
58.12. повиквания,съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг се позволяват само при предварително съгласие на потребителя. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
58.13. не се изисква предварително съгласие от ПОТРЕБИТЕЛЯТ по т.58.12 когато съобщението се изпраща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на ОПЕРАТОРА

РАЗДЕЛ VІІІ
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
59.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:
59.1. в предварително съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до имота си с целизграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;
59.2. да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;
59.3. да не осигуряват неправомерно сигнал на трети лица;
59.4. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол позаконността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на задълженията си по договора. Контролът се осъществява от служители на ОПЕРАТОРА;
59.5. при желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведомят писмено ОПЕРАТОРА в срок най-малко 30 (тридесет) дни преди желаната дата на изключване
59.6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства;
59.7. да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието, съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайнидалекосъобщителни устройства.
59.8. да не извършват сами или чрез трети лица каквито и да е промени в крайните устройства,прилежащите и общите части на МРЕЖАТА или нарушаване на тяхната цялост и да не инсталират допълнителни технически устройства и/или телевизионни точки, както и да променят начина на свързването им без съгласието на ОПЕРАТОРА. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши това свое задължение и действията му доведат до повреди или нарушаване на нормалната работа на оборудването, то разходите за отстраняването им са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно ценовата листа наОПЕРАТОРА;
59.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за материалните и нематериални щети, нанесени на ОПЕРАТОРА при неправомерно ползване на услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други ПОТРЕБИТЕЛИ или ги ощетява. При доказана вреда ОПЕРАТОРЪТ ще защитава праватa си по съдебен ред;
59.10. да охраняват и стопанисват добросъвестно прилежащата част от МРЕЖАТА и да не предприема никакви ремонти, замени на части, детайли и други компоненти на системата, както да не допуска с действие или бездействие неправомерно ползване на услугите.
59.11. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в настоящите Общи условия, договора и допълнителните споразумения към него като се имат предвид и възможните промоции и търговски отстъпки, които ОПЕРАТОРЪТ може да прави за услугата;
59.12. да заплащат месечните абонаментни цени от тези Общи условия, както и всички дължими неустойки при прекратяване на договор, във всички случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;
59.13. да уведомят ОПЕРАТОРА чрез регионалния му офис при желание за инсталирането на допълнителни абонатни точки или извършването на промени на прилежащите части от кабелно- разпределителната мрежа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не свързва лично или чрез трети лица повече телевизионни приемници от упоменатите в договора;
59.14. да съхраняват и опазват техническите средства, когато са собственост на ОПЕРАТОРА, както и да върнат същите след прекратяването действието на договора във вида, в който са ги приели и по реда, уговорен в настоящите Общи условия и договора;
59.15. да съхраняват предоставеното от ОПЕРАТОРА крайно устройство с грижата на добър стопанин във всички случаи, когато не придобиват собственост върху него, а в случая на разсрочено плащане на устройството от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – до момента на изплащане на последната вноска;
59.16. да изключат телевизионния си приемник от електрозахранването и коаксиалния кабел на кабелната телевизия при гръмотевични бури и други природни бедствия;
59.17. да уведомяват своевременно ОПЕРАТОРА за настъпили повреди или други проблеми втехническите устройства, които затрудняват или пречат на нормалното използване на услугата;
59.18. да уведомяват писмено в срок до 7 (седем) дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни;
59.19. да заплатят разходите за демонтажа на МРЕЖАТА при едностранно прекратяване на договора от тяхна страна;
59.20. да уведомят незабавно ОПЕРАТОРА чрез регионалния му офис за констатирани повреди в прилежащата или общи части и за прекъсвания на кабелната мрежа;
59.21. да върнат на ОПЕРАТОРА предоставеното оборудване в комплекта, оповестен в т.12.1 и във вида и състоянието, в което са го приели, като се отчита обикновеното му похабяване във всички случаи, освен когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е придобил собствеността върху крайното устройство. В случаите на невъзможност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да възстанови пълния комплект, същият дължи заплащане на невъзстановените компоненти на оборудването по цени съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА;
59.22. да спазват чл.240 от Закона за далекосъобщенията, според който: “Който причини повреди на обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения, с което прекъсне или попречи на далекосъобщенията, в случай, че деянието на съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 5000 лв., като щетите се възстановяват по общия исков ред”.
РАЗДЕЛ ІX
Определения
6
0. По смисъла на тези Общи условия:
60.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:
60.1.2.извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения, гръмотевични бури и т.н.;
60.1.3.причини, независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели и елементи, прекъсване на електрозахранването в района, аварии и извършване на профилактики от Електроразпределение,Водоснабдяване, Топлофикация, строителни дейности, пиратски включвания и т.н.;
60.2.КРАЙНО УСТРОЙСТВО: устройство, предназначено за пряко или непряко свързване къмкрайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация.
60.3.ПРИЛЕЖАЩА ЧАСТ на МРЕЖАТА: коаксиален кабел от телевизора до разпределителната кутия и идеална част от нея в зависимост от броя на свързаните абонати.
60.4. ОБЩА ЧАСТ на МРЕЖАТА: всички останали пасивни елементи в пределите на входа на сградата на ПОТРЕБИТЕЛЯ – магистрални и субмагистрални кабели и други устройства.
60.5. ДОМОВИ УСТРОЙСТВА: всички останали активни елементи в пределите на сградата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
60.6. ПОВРЕДА: техническа неизправност с локален характер, която се изразява във влошаване качеството или пълна липса на предлаганата услуга и засяга не повече от един ПОТРЕБИТЕЛ или един етаж от жилищна сграда.
60.7.AВАРИЯ: значителна повреда, в резултат на която се нарушава нормалното функциониране на кабелната мрежа и която засяга повече от един етаж от жилищна сграда.
60.8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ: действие, в резултат на което трайно се възстановява нормалното функциониране на кабелната мрежа. Действието може да бъде свързано с: подмяна (възстановяване целостта) на крайно устройство, кабел, елемент, токов елемент, усилвател, захранване, НОД и др.
60.9. ПРОФИЛАКТИКА: планова работа на техническите екипи, която се извършва с цел осигуряване на високо качество и/или подобряване на качеството на предлаганите услуги и за чието провеждане се подава предварително информация на потребителите по подходящ начин.
60.10. КАБЕЛНО-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА: набор от антени, електронно оборудване за приемане, трансформиране, усилване, предаване и пренос, кабелни трасета, носещи, свързващи, разделящи и други елементи, представляващи съвкупност от взаимосвързани възли, линии и съображения и явяващи се среда за разпространение на радио- и телевизионни програми, други сигнали и други услуги до абонатите.
60.11. АБОНАТНА МРЕЖА: частта от кабелно-разпределителната мрежа, която е разположена в имота на потребителя.
60.12. ФИЗИЧЕСКО ИЗКЛЮЧВАНЕ: изключване от кабелно-разпределителната мрежа;
60.13. НЕПРАВОМЕРНО ПОЛЗВАНЕ на услугите: всяко действие на потребителя, което противоречи на Общите условия и подписания индивидуален договор.
60.14. ДОСТЪП ДО ИМОТ: осигуряване на достъп от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ до абонатната мрежа с цел отстраняване на техническа неизправност, настройка на крайно устройство, включване, изключване на услуги, изграждане на абонатни отклонения и др.
60.15. ПРЕМЕСТВАНЕ: прехвърляне на точките за достъп до услугите на ОПЕРАТОРА от един адрес на друг в рамките на кабелно-разпределителната мрежа на ОПЕРАТОРА, като под „преместване“ се разбира промяната на адреса до ниво апартамент.
60.16. СРОЧЕН ДОГОВОР: договор с минимален задължителен срок.
60.17. АБОНАМЕНТНА ТАКСА: цена, която потребителят заплаща за ползване на определен вид услуга по кабелно-разпределителната мрежа за период от 1 (един) месец.
60.18. ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА: цената, която потребителят заплаща еднократно за изгражданена абонатно отклонение, свързване и настройка на крайно устройство и други действие, чрез които се осигурява достъп до услугите на ОПЕРАТОРА.
60.19. АБОНАТЕН КОНТАКТ: частта от абонатната мрежа (т.нар. точка/изход за достъп), към която се свързва телевизионният приемник или допълнителното крайно устройство с цел приемане на услугите на ОПЕРАТОРА.
РАЗДЕЛ X
СПЕЦИАЛНИ ПРАВА И ОТСТЪПКИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
6
1.ОПЕРАТОРЪТ може да предоставя услуги на определени категории ПОТРЕБИТЕЛИ – инвалиди и лица със специални социални нужди – с търговска отстъпка от стандартните цени на услугите, по предварително определени преференциални условия
62. Плановете могат да се ползват след предоставяне на съответния документ ТЕЛК.
63. Лицата с трайни увреждания над 90% (първа група) могат да ползват преференциални условия упоменати в ценовата листа на оператора
64. Лицата с уреждания могат да ползват един план за инвалиди
65. Плановете важат за периода на действие на решението на ТЕЛК.
66. Промяната за ползвания план се извършва безплатно.

67.Идентификационни данни: „Диана Нет” ООД

адрес: гр.Ямбол, ж.к.”Златен Рог” бл.27 ет.15 ЕИК 207548485 Тел 046/ 662021 046/ 662020

Изтегли Общи условия

Топ